magazin
01.08.2014

Hazır Mesajlar

Desteklediklerimiz
Harbiden.gen.tr alanında geniş bilgiye sahip diş doktoru sitesi ve günümüz şartlarına göre uyarlanmış olan rüya tabirleri sitesini desteklemektedir.

şehriyar

Güney Azerbaycanlı şair
Tam adı Doktor Seyyid Muhammed Hüseyin Behcet Tebrizî"dir. Bunlardan Muhammed Hüseyin şairin küçük adı, Behcet Tebrizî soyadı, (Seyyid) peygamber soyundan geldiği için) lakab?, Doktor muhtemelen tıp fakültesinde okudu?undan dolayı söylenen bir hitab sözü, Behçet aynı zamanda ilk mahlası, şehriyar ise daha sonraki mahlasıdır. şair ülkesinde ve dünyada mahlası olan şehriyar olarak tanınmaktadır.
Do?um tarihi kaynaklarda çok çeşitli olmakla beraber 1904 yılında Tebriz"in Ba?me?e mahallesinde doğmuş olmalıdır. Babası Tebriz"in ünlü avukatlarından kemal ve faziletle şöhret bulmu? Hacı Mir A?a, annesi ise Kövkeb hanımdır.
şehriyar"ın çocukluk yılları Tebriz"deki Me?rutiyet devrine rastlamaktadır. Tahsil hayatı ile ilgili bilgiler karışıktır. İlk tahsilini babasından alm?? ve küçük ya?lardan itibaren ?iire yatkınlık gösterdiğinden. o devirde okutulması adet olan Kuran-? Kerim, Sadi"nin Gülistan"? ve Ebu Nasri Ferahi"nin Nisab adlı Arapça Farsca manzum lugatiyle öğrenimine devam etmiştir. Daha sonra Molla İbrahim"den daha altı yaşında iken Gülistan ve Hafız dersi almıştır.
İlk resmi ö?retimine Tebriz"deki Medrese-yi Müttehide"de ba?lam??tır. Yaz mevsimininde ise Kay??kur?ak"da aydın bir zat olan Molla İbrahim Halil"de eğitim ve ö?retimine devam etmiştir. Orta tahsiline ise Füyuzat ortaokulunda ba?lam?? ve dokuzuncu sınıfa kadar devam etmiştir. Ayrıca Tebriz"deki Talibiyye Medresesi"nde Arap dili ve edebiyatı okumuş, daha sonra 1921"de darülfünuna kaydolmu? ve 1923"de tıp fakültesine girmi?tir. Ama tıp fakültesini maddi zorluklar yüzünden bitirememi?tir. şehriyar"ın sevdiği kızın adının Süreyya olduğunu biliyoruz. 1973 yılında yaptığı Tahran radyosunda yaptığı bir konuşmada Süreyya ile son defa Behcetabad"da buluşacaklarını ancak onun gelmedi?ini, ertesi sabah ise fakülteyi bitirmesine iki üç ay kala Tahran"dan sürgün edildi?ini, Behcetabad Hatiresi şiirini bu buluşmaya hasretti?ini söylemi?tir.
şairin devlet memurlu?una 1932 yılında ba?ladı??nda bütün kaynaklar müttefiktir. Daha sonra Tahran"dan sürülmü? ve 1935 yılında tekrar Tahran"a dönmüş ve Ziraat Bankas?"nda memuriyetine devam etmiştir.
şehriyar"ın hayatının önemli olaylarından biri de babasının ölümüdür. Babasının ölümümden ve 1935"de Tahran"a dönü?ünden sonra şairin buhranlı bir döneme girdiğini görüyoruz. şair bütün sevdiklerinden ve dostlarından uzakla??r. Ruh ça??rma seanslarına katılır, tasavvufa meyleder, hatta Zehebiye tarikatına intisab eder. Bu arada 1937 yılında dört ay süren bir Tebriz seyahati yapar. şehriyarın bu bunalımlı durumu uzun sürer.
şair annesinin de ölümüden sonra uzun zaman kaldığı buhranlar ve hastalıklar geçirdiği Tahrandan aniden aylıkarak 1953 ortalarında anayurduna Tebriz"e döner. Buradaki Ziraat Bankas?"nda çalışmaya ba?lar ve buradan emekli olur. şehriyar, Tebriz"de en mühim eserini "Haydarbaba"ya Selam" ? yazar ve bastırır (1953).
şehriyar Tebriz"e yerleştikten sonra akrabalarından ilkokul öğretmeni ve kendisinden 35 ya? küçük Azize adlı bir kızla evlenir (20 A?ustos 1953) ve bir ev alır. Bu evliliğinden dört çocuğu olmuştur.
şehriyar 1964 yılında Ho?ginab"a gider ve ikinci.Heyderbaba"yı yazar ve bastırır. 1976 yılında Tahran"a gider ve misafirlikte iken eşi Azize Hanım kalp krizinden vefat eder.
şairin Türkçe şiirlerinin büyük kısmı 1982"de Yahya ?eyda tarafından Tahran"da ne?redilmi? 1984 yılında ise Tebriz Üniversitesi"nde yapılan bir törenle 80. ya? günü görkemli bir şekilde kutlanm??tır.
şehriyar ömrünün son yıllarında ya?lılı?ın verdiği zaafiyetle birçok kez hastalanm?? ve nihayet 18 Eylül 1988"de vefat etmiş ve Tebriz"in ünlü Makberetü"?-?uara"da toprağa verilmi?tir. şehriyar"ın hatırasına hürmeten Tebriz"de hiçbir dükkan açılmam?? ve bütün halk matem i?areti olarak karalar giyinmi?tir.
şehriyar anadili Türkçeden başka mükemmel derecede Farsca ve Arapça , iyi derecede Fransızca bilirdi. Gençli?inden beri musiki ile yakından ilgilenmi?tir. Çok güzel tar çalan şehriyar"a ?ran"ın meşhur musiki?inaslarından Ebulhasan Seba, Dervi?andan kalma kıymetli bir tar hediye etmişti. şehriyar, ?ran"ın ünlü hanende ve sazendelerinden Ebulhasan Han ?kbal, Kamer, Kerima?a Safi ile dost olmuş, Ebulhasan Seba dahil bir çoğunaölümleri vesilesiyle Farsca ve Türkçe mersiyeler yazmıştır. şair emeklili?inden sonra Tebriz"de sade bir hayat sürmü?tür. Küçük çocuklarını sevip ok?ayarak onlarla Tebriz sokaklarında gezintiye çıkan şehriyar"ın bir zevkinin de güzel hattıyla Kuran ayetlerini istinsah edip dostlarına hediye etmek olduğu bilinir.
şehriyar usta şairli?inin yanında seyit (peygamber soyundan gelen) olması yönüyle de halk arasında büyük sayg? ve sevgi görmüştür. şair emeklilik günlerinde maddi sıkıntılar içinde olmuş, 1976"da bulunduğu Tahran"da Ettelaat gazetesine verdiği demeçte 22 yıldan beri aynı elbiseyi giydiğini söylemi?tir.
?ran edebiyatındaki yeri dolayısıyla birinci dereceli Maarif ni?anı ile taltif edilmi?, Tebriz Üniversitesi edebiyat fakültesinin en büyük anfisine ve Tebriz"deki okullardan birine onun adı verilmi?tir. Ayrıca daha sa?lı??nda 16 Mart günü şehriyar günü olarak kabul edilmi?, ölümünden sonra da evi müze haline getirilmi?tir.
?ran"ın ileri gelen şair ve yazarları tarafından da övülen şehriyar"ın Kitapça"sında yazdığı önsözde şehriyar"? "Yalnız ?ran"ın değil, bütün ?ark aleminin iftihar?" olarak takdim etmiştir.

ESERLERİ
1- Heyderbaba"ya Selam (yazılı?? 1953, basılı?? 1954)
2- Türkün Dili (1969)
3- Memmed Rahim"e Cevab (1967)
4- Sehendim (1970)
5- Behcetabad Hatiresi
6- El Bülbülü
7- Süleyman Rüstem"e Cevaplar
8- Döyünme ve Söyünme
9- Getme Tersa-Balası
10- Naz Eylemisen
11- Türk Evladı Gayret Vahtıdır
12- Derya Eledim
13- Türkiye"ye Heyali Sefer
EM?NE AKDÜZEN


şehriyar biyografisi sizden önce 2332 defa okunmuştur.

Diğer yazar biyografileri


 • Zülfü Livaneli
 • Ziya Paşa
 • Ziya Bakırc?oğlu
 • Zihni Anadol
 • Zihni Açba
 • Zeynel Beksaç
 • Zehra Kosova
 • Yusuf Ziya Arpacık
 • Yusuf Mardin
 • Yusuf Kerim
 • Yusuf Edip
 • Yusuf Bolat
 • Yusuf Atılgan
 • Yılmaz Köksal
 • Yılmaz Güney
 • Yılmaz Erdoğan
 • Yavuz Bahadıroğlu
 • Yaşar Nabi Nayır
 • Yaşar Seyman
 • Yaman Arıkan
 • Yalçın Akdo?an
 • William Somerset Maugham
 • William Saroyan
 • Voltaire
 • Virginia Woolf
 • Vilhelm Radloff
 • Vedat Türkali
 • Vecdi Sayar
 • Ünver Oral
 • Ümit Kıvanç
 • Ümit Hassan
 • Ülkü Tamer
 • Ülkü Karaosmanoğlu
 • Ülkü Giray
 • Ülkü Ayvaz
 • Uygur Kocaba?oğlu
 • Usein Kürkçi
 • Umer ?pçi
 • Ulvi Alacakaptan
 • Türker Acaroğlu
 • Tülay İbrahim
 • Tussy Marks
 • Turan Dursun
 • Tuna Kiremitçi
 • Toshihiko ?zutsu
 • Titus Burckhardt
 • Thornton Wilder
 • Theon
 • Teoman Özalp
 • Tarık Dursun
 • Taner Akçam
 • Taha Toros
 • Taha Kıvanç
 • Şükrü Ramo
 • şükran Kurdakul
 • ?ukri Appazov
 • ?nork Kalustyan
 • ?iar Yalçın
 • ?eyh Bedrettin
 • ?evki Çobanoğlu
 • Yeni Diziler

   
  Populer sayfalar:
  En çok okunan biyografiler:
  En çok okunan haberler: